Cégünk ügyvezetőjeként a hatályos adatvédelmi előírások figyelembevételével a következő adatvédelmi nyilatkozatot teszem:

Adatkezelő:  Magna Mercator Kft. 1165 Budapest, Zsemlékes út 25 (továbbiakban mint ”Adatkezelő”)

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó bevonásával érintett tevékenység 

Magna Mercator Kft ( Székhely: 1165 Budapest Zsemlékes út 25          

Adatkezelő, Adatfeldolgozó

Eurotelecom Kft. (Székhely: 1165 Budapest Zsemlékes út 25          

Termék kiszállítás, Honlapüzemeltető

 

Egyéb címzettek

· Adóhatóság; 

· Végrehajtó (jogi igényérvényesítés esetén);

 · Ügyvédi iroda (jogi igényérvényesítés esetén);

 · Az Adatkezelő harmadik országba (az EU-n kívülre), illetve nemzetközi szervezet részére személyes adatokat nem továbbít.

Adatkezelési célunk: Vállalkozásunk kerüli az adatkészletezést (túlzott adatgyűjtést és tárolást), ezért csak abban az esetben rögzít személyes adatokat, ha az Ön által kért üzleti ajánlatok és terméktájékoztatások kidolgozásaihoz és küldéseihez vagy a megrendeléseinek teljesítéséhez szükséges.

Amennyiben a fent említett célok valamelyikének megfelelően adja meg a szükséges adatait, akkor azt az Ön adatkezelési hozzájárulásaként értelmezzük.

Honlapunk és web áruházunk: használ számítógépes sütiket (cookies) a működési hatékonyságunk növelésére. 

Látogatószám kimutatásokat és keresési eredmény összegzéseket is használunk a hatékonyság mérésére.

 Biztonság: Az adatkezelésünk és a számítógépes rendszereink használata során a biztonságra törekszünk.

Vállalatirányítási rendszerünk (VIR) fejlesztője: Eurotelecom Kft. info@eurotelecom.hu

Honlapunk fejlesztése és felügyelete: Eurotelecom Kft.

Külső szolgáltatók tevékenysége: Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem

jogosultak a jogszabályokban előírtnál hosszabb ideig megőrizni, egyéb célra felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

Adattörlési irányelv: Törlésre kerülnek az egy éven belül nem használt adatok, de kivételt képeznek ez alól azok a számlázási és szállítási adatok, amiket a pénzügyi és számviteli előírások betartása miatt ennél hosszabban meghatározott ideig őriznünk kell.

Tájékoztatás kérése vagy tiltakozás személyes adat kezelése ellen:

Rögzített adatainak törlését vagy lekérdezését a következő elérhetőségen kérheti: info@magnamercator.eu

Csak azokat az adatokat tudjuk a kérésének beérkezését követő 5 munkanapon belül törölni, amiknek nincs egyéb jogszabályban meghatározott kötelezési őrzési idejük.

Önmagunktól elvégezzük az adattörlést azokban az esetekben is, ahol lejárt az egyéb jogszabályokban meghatározott kötelező őrzési idő.

www.rendelunk.hu webáruház felületén megvalósuló vevőkre és látogatókra vonatkozó adatkezelések.


 

MÁS FORRÁSBÓL BESZERZETT ÉRINTETTI ADATOK

Egyes esetekben az Ön személyes adatai nem közvetlenül Öntől kapjuk meg, hanem azokat a harmadik személyek juttatják el hozzánk. Ilyen külső források lehetnek az alábbiak: 

· Jogi személy kapcsolattartója, képviselője, meghatalmazottja esetén, a jogi személy, amelynek képviseletében az érintett eljár; 

 ÉRINTETTI JOGOK

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Magna Mercator Kft. adatkezelési tájékoztató.  A hozzáféréshez való jog Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 100Ft-ot számol fel. B) A helyesbítéshez való jog Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. Címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben: 

· az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

 · olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

· olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

· a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy 

· jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. D) Az adatkezelés korlátozásához való jog Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben: 

· az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 · az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

· az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

· az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely 

Magna Mercator Kft. adatkezelési tájékoztató európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. E) A tiltakozáshoz való jog Amennyiben az érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha

 · az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 

· az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik. F) Az adathordozhatósághoz való jog Az érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat pdf fájlként bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az érintett törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik. 


 

 Panaszjog, jogorvoslathoz való jog 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei: Honlap: http://naih.hu/ Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni. Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik, a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

Az Adatkezelő adatkezelései során automatizált döntéshozatal (profilalkotás) az alábbi esetben történik. Az Adatkezelő a vásárlási keret megállapítása esetén a potenciális vásárlók és a kezesek tekintetében az adott természetes személyhez (természetes személy vevő, vagy cégtulajdonos) kapcsolódó, nyilvánosan elérhető Magna Mercator Kft. adatkezelési tájékoztató céginformációk, valamint a korábbi fizetési tapasztalatok összevetése alapján) végez profilalkotást a kapcsolódó szerződés előkészítése és teljesítése érdekében. Ez a folyamat az adott szerződés előkészítéséhez szükséges és kizárólag azzal a következménnyel járhat az érintettre nézve, hogy az Adatkezelő az adott vevő számára meghatározott összeg erejéig vásárlási keretet biztosít / nem biztosít vásárlási keretet. Az Adatkezelő a fenti eljárás során biztosítja az érintett számára a jogot, hogy emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 

 

Budapest, 2020.03.01. Magna Mercator Kft. Diamant Péter ügyvezető igazgató.